2017 Yılı Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Süresinin Uzatılması
09 Ekim 2017

İlgi : 01/06/2017 tarihli ve 22671628-774.05- 168 sayılı yazımız.
Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşlarının (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu-TKHK ile
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu-THSK) merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 Sayılı
Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personeline
yönelik ihtiyaç duyulan kadro ve unvanlara atama yapılması amacıyla unvan değişikliği sınavı
yapılacağı ve sınav başvurularının 09-16 Haziran 2017 tarihleri arasında alınacağı ilgi yazımız
ile duyurulmuştu.
Ancak 14/06/2017 tarihli ve 22671628-774.05-182 sayılı Makam Oluru ile başvuru
süresi 30 Haziran 2017 tarihine kadar uzatılmıştır.
Başvuru işlemleri ile sınav iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi için personel bilgilerinin
ÇKYS/İKYS sistemine işlenerek güncel tutulması ve Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yayınlanmış olan sınav duyurusu
ile eklerinden tüm personelin haberdar edilmesi hususlarında;
Bilgilerinizi ve gereğini önemle arz/rica ederim.