Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Şube Müdürlüğü
09 Ekim 2017

Görev Tanımları:

Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.
Birimi ilgilendiren hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, planlamanın gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.
Aile Hekimliği ile ilgili ödeneklerin zamanında, usulüne uygun ve yerinde harcanmasını ilgili birim ile işbirliği yaparak sağlamak.
İlde yürütülen aile hekimliği faaliyetlerinin izleme ve değerlendirmelerini yapmak, raporlar hazırlamak ve öneriler sunmak.
Aile hekimliği performans işlemlerini yürütmek ve itirazlarını değerlendirmek.
Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.
Aile hekimliği uygulaması kapsamında yapılan çalışmaların niceliği ve niteliği hakkında belge toplamak, değerlendirmek ve kurum/kuruluşları belli aralıklarla ziyaret ederek gereken yönlendirmeleri yapmak.
Aile hekimliği uygulaması ile ilgili şikayet ve taleplerini değerlendirmek.
İlgili birimler ve istatistik birimi ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak; tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak ve değerlendirme sonuçlarını gelecek yılın çalışma plan ve programında göz önünde bulundurmak.
Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, planlamanın gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak,
Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, aile sağlığı merkezlerinin ve aile hekimliği birimlerinin açma, kapama ve yer değiştirme işleri ile ilgili çalışmalarını yapmak.
Aile hekimlerinin hizmet verdiği mekanların asgari fiziki ve teknik şartlarının iyileştirilmesi geliştirilmesi faaliyetlerini yürütmek.
Gezici ve yerinde sağlık hizmeti sunulacak bölgeler ile ilgili taleplerin değerlendirilmesi ve onaylanması faaliyetlerini yürütmek.
Aile hekimlerinin vereceği sağlık hizmetinin nicelik ve niteliğinin belirlenmesi ve güncellenmesi faaliyetlerini yürütmek
ASM gruplandırma işlemlerini planlamak, uygulamak ve itirazları değerlendirmek.
Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, planlamanın gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.
İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içerisinde aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının toplu, ferdi veya kurumsal hizmet-içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, bu plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak.
Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının eğitim müfredatlarının belirlenmesi ve güncellenmesi faaliyetlerini yürütmek.
Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının 1. Aşama, 2.Aşama eğitimlerinin planlanması ve uygulanması faaliyetlerini yürütmek.
Aile hekimliğiyle ilgili verilerin temin edilmesi, incelenmesi, kontrol ve hesaplamaların yapılması, istatistik ve raporlamasını yapmak.
Aile hekimliği uygulaması kapsamında sağlık kuruluşları ve hekimlerinin rollerinde oluşan değişikliklerin değerlendirilmesi amacıyla izleme ve değerlendirme ölçüm araçlarının geliştirilmesi ve standardizasyonunu sağlanması için çalışmalar yapmak.
Aile hekimliği uygulama modelinin geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, üretmek ve uygulamak.
Aile hekimliği uygulamasını il düzeyinde tanıtmak ve il düzeyinde bu husustaki çalışmaları değerlendirmek, denetlemek, raporlamak.
Aile hekimliği uygulaması ile ilgili memnuniyet anket çalışmalarının yapılması, verilerin analizi ve raporlanmasını yapmak.
Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, planlamanın gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.
Topluma yönelik sağlık hizmetlerini Kurumun vizyonu ve hedefleri doğrultusunda İlde yürütmek.
Toplum Sağlığı Merkezlerinin İlde izleme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek.
Koruyucu ağız diş sağlığı hizmetlerinin ilde yürütülmesini sağlamak.
Adli tabiplik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
İlde cezaevi sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
Evde sağlık hizmetleri, palyatif bakım hizmetleri gibi toplum temelli sağlık hizmetlerinin İlde yürütülmesini sağlamak, izleme ve değerlendirme çalışmaları yapmak.
Toplum temelli sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemek.
Toplum Sağlığı Merkezi çalışanlarının hizmet içi eğitimlerinin planlanması ve uygulanması faaliyetlerini yürütmek.
Üniversitelerle işbirliği protokollerini yapmak ve uygulanmasını sağlamak.
İldeki sağlık evlerinin bina ve personel ihtiyacı ile ilgili planlamaları yapmak,
TSM personeli tarafından yapılan gezici sağlık hizmetlerinin planlamasını ve uygulanmasını sağlamak.
Halk Sağlığı Laboratuvarları ve diğer birinci basamak sağlık kuruluşlarının ildeki koordinasyonunu ve Kurum Başkanlığıyla yazışmalarını yapmak.
Hizmetin planlanması ve yürütülmesinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon sağlamak, işbirliği yapmak.