Bulaşıcı Hastalıklar,Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü
09 Ekim 2017

GÖREV TANIMLARI:

Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek
Hizmetlerin yürütülmesi için lüzumlu insan gücü araç ve malzeme planlamasını ilgili şube ile işbirliği içerisinde yapmak, planlamanın gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.
İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içerisinde personelin toplu, ferdi veya kurumsal hizmet-içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, bu plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak.
Hizmetleri uygulamak için gerekli malzemenin envanter kayıtlarını tutmak, ihtiyaç duyulanların temin, depolama ve dağıtım hizmetlerini, ödeneklerin zamanında, usulüne uygun ve yerinde harcanmasını ilgili şube ile işbirliği yaparak sağlamak.
Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.
Sağlık kuruluşlarının çalışmalarını denetlemek, çalışmaların niceliği ve niteliği hakkında veri toplamak, kurumları belli aralıklarla ziyaret ederek gereken yönlendirmeleri yapmak.
İlgili birimler ve istatistik şubesi ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak, saptanan aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak ve değerlendirme sonuçlarını gelecek yılın çalışma plan ve programında göz önünde bulundurmak.
Enfeksiyon ve enfestasyonların insidans ve prevalanslarını, dağılımlarını tespit ile bulaşma ve yayılmanın genel sebeplerini ortaya çıkarmak; aktif ve pasif sürveyans hizmetlerini düzenlemek, gerektiğinde taramalarla enfeksiyon kaynağını ve bulaşma zincirini tespit etmek, ilgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak enfeksiyon kaynağının ortadan kaldırılmasına çalışmak.
Görülen bulaşıcı ve zoonotik hastalıkların zamanında ihbarını sağlamak, ihbar sistemini işler halde tutmak ve aksayan yönlerini gidererek oluşabilecek salgınlara karşı gerekli önlemleri almak.
Hastalık salgınlarında, derhal yerinde inceleme ve değerlendirme yapmak üzere ekip ve ekipman oluşturarak salgın incelemesi başlatmak, gerekli laboratuvar incelemelerini yaptırmak, bu işlemler sonrasında bir salgın inceleme raporu hazırlayarak Valiliğe ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bildirimini yapmak.
Nüfus hareketlerini izleyerek dışarıdan gelen (importe) vakaların herhangi bir yayılmaya meydan vermeden erken tanı ve tedavilerinin yapılmasını sağlamak.
Toplum sağlığını tehdit edebilecek durumlarda veya salgınlarda hastaların ayakta, evlerinde, aile sağlığı merkezlerinde veya yatarak hastanelerde tedavilerini temin ve takip etmek.
İlde sıtma savaş mücadele hizmetlerini yürütmek.
Bulaşıcı ve zoonotik hastalık afet planlarının yapılmasını ve hazır bulundurulmasını sağlamak.
Çevre ve gıdadan kaynaklanan bulaşıcı hastalıkların kontrol altına alınması ve kirlenmelerin önlenmesi için ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak gerekli tedbirleri almak veya aldırtmak.
İlgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde, vektörlerle veya ara konakçılarla bulaşan hastalıklarla mücadele için vektör üreme yerlerinin tespit edilmesini sağlamak, gerektiğinde kimyasal, mekanik ve biyolojik yöntemlerle haşere mücadelesinin yapılmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek.
Bütün kamu, özel ve tüzel kurum ve kuruluşlarının ve serbest çalışan sağlık personelinin ihbarı zorunlu hastalıklarla ilgili bildirimlerini zamanında yapmalarını sağlamak ve sağlatmak; bu kurum ve kuruluşlar ile diğer ilgili kurumlara geribildirimde bulunmak.
Hizmetleri ile ilgili araştırma ihtiyaçlarını belirlemek, ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak araştırma projeleri hazırlamak ve onayından sonra uygulanmasını sağlamak.
Konusu ile ilgili hizmetlerde il hıfzıssıhha kuruluna katılmak.
İstatistik bilgilerin toplanmasında ilgili birime yardımcı olmak.
İlde tüberküloz vakalarını takip etmek ve Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) çalışmalarını yürütmek, yürütülmesini sağlamak.
Verem Savaşı Dispanserlerinin çalışmalarını izlemek, değerlendirmek ve koordine etmek.
İldeki tüberküloz hastaları ile ilgili verilerin toplanması, bildirimi ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek.
Tüberküloz kontrolünde çalışan sağlık personelinin, hasta ve yakınlarının, halkın farkındalık ve eğitim faaliyetlerini yürütmek.
Hastaların takip ve tedavisinde yaşanabilecek uyumsuzluk durumlarını ve ilaca dirençli vaka takibini yapmak ve yaptırmak.
Mobil tarama hizmetlerini yürütmek ve koordine etmek.
Elektronik tüberküloz yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri il bazında yürütmek.
Hizmet birimlerinin aşı, antiserum ve enjektör ihtiyaçlarını tespit etmek ve soğuk zincir şartlarında birimlere ulaştırılmasını ilgili şube müdürlükleri ile işbirliği yaparak sağlamak.
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından belirlendiği şekilde stok ve dağıtım bilgilerinin kayıtlarını tutmak, bildirimini yapmak.
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından belirlenen, aşı ile önlenebilen hastalıkların önlenmesine yönelik eradikasyon, eliminasyon ve kontrol programlarını yürütmek, çalışmaları izlemek, denetlemek ve değerlendirmek.
Aşılama hızlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması faaliyetlerini yürütmek.
Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamındaki hastalıkların sürveyansını yürütmek.
Birimlerin denetimini yapmak; soğuk zincir uygulamalarını, hastalık ve aşılama kayıtlarının kalitesini değerlendirmek, ihtiyaç duyulan konularda ilgili şube ile işbirliği yaparak hizmet içi eğitim planlamak ve yürütmek.
Aşı Sonrası İstenmeyen Etki İzleme Sisteminin yürütülmesini sağlamak.
Çevre sağlığı ile ilgili projelerin il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
Biyosidal ürünlerin etiket onayları ve ruhsat işlemleri için başvuru dosyalarını kabul edip Kurum Başkanlığına iletmek.
Biyosidal ürünlerin uygulamasına yönelik izin işlemlerini yürütmek.
Göreviyle ilgili piyasa gözetimi ve denetimi hizmetlerini sürdürmek. Görev alanı içinde yer alan her türlü üründen numune almak ve gerekli analizleri yaptırmak.
Yerleşim yerlerine yeterli ve sağlıklı içme-kullanma suyu temini için gerekli araştırma, geliştirme, çalışmalarına katılmak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.
Kaynak ve içme suları ile doğal mineralli su tesislerinin izin ve denetim işlemlerini yürütmek.
Kaplıca ve talasso tesisleri ile peloid üretim yerlerinin izin ve denetim işlemlerini yürütmek.
Havuz suyu ile yüzme suyu kalitesini izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek.
Doğal afetlerde; çevre sağlığı hizmetlerini, zamanında ve etkili bir şekilde yapmak.
Görev alanına giren ürünlerle ilgili tüketicilerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
Görev alanı içerisinde yer alan sektörlerde çalışanların alması gereken sertifikasyon eğitimlerini yapmak veya yaptırmak.
Hizmetin yürütülmesi için mevzuat uygulamaları ve diğer gelişmelerin saha hizmetlerini yürüten personele aktarılması amacıyla eğitim planları ve materyalleri hazırlamak, eğitim çalışmaları yapmak.
Kamu, kurum ve kuruluşlardan gelen görüş taleplerini incelemek, değerlendirmek ve koordine etmek.
Çevre sağlığı ile ilgili bilimsel ve akademik toplantılara katılmak.
Şube Müdürlüğü ilgili mevzuat hazırlığı, revizyonu çalışmalarına katılmak, bu kapsamda yapılan toplantılara katılmak.
Oyuncaklarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
Halk sağlığının korunması kapsamında kapalı ve açık alanlarda (konaklama yerleri, eğlence yerleri vb) genel çevre sağlığı denetimleri yapmak,
Hava aromatize ürünler, mum, kontrole tabi kimyasal maddeler, uçucu maddeler, temizlik maddeleri ile Eşya ve Levazımatın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzük hükümlerine tabi diğer madde ve malzemelerin üretim ve satış yerlerinin denetimlerini yapmak.
Gıda, çevre, turizm, spor, imar ve sağlık mevzuatı kapsamında diğer kurum ve kuruluşların piyasa gözetimi ve denetimi hizmetlerine ve komisyonlara katılmak.
Tıbbi ve tehlikeli atıklarla ilgili çevre yönetim hizmetlerini yürütmek.
Çalışanların sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla; il düzeyinde pilot çalışmalar yapmak ve ortak projeler geliştirilerek uygulamak.
Meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi veya azaltılması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli çalışmaları yapmak.
İl düzeyinde Meslek hastalıkları ve iş kazalarından korunma, doğru kayıt ve uygun bildirimin sağlanması ve kontrol altına alınması amaçlı çalışmalar yürütmek.
Meslek hastalıkları konusunda gerekli tarama programlarının il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
Çalışanlara yönelik mobbingin il düzeyinde izlenerek, izlem sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlamasını yapmak.
Müdürlüğe bağlı personelin iş sağlığı ve güvenliği konularında izleme ve eğitim hizmetlerini yürütmek.
Sağlık çalışanların iş sağlığı ile ilgili farkındalığının artırılması için eğitim programları hazırlamak ve yürütülmesini sağlamak.
Toplum sağlığı merkezleri tarafından sunulan iş yeri hekimliği hizmetleri dahil olmak üzere işyeri hekimliği ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
Halk Sağlığı Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.