Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şube Müdürlüğü
09 Ekim 2017

GÖREV TANIMLARI:

Yıllık plan ve programları hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.
Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili şube ile işbirliği içerisinde yapmak, gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.
İldeki kanser ile ilgili analizlerde kullanılabilecek numunelerin ve verilerin toplanmasını sağlamak.
İlde kanser teşhisi alanların verilerini aktif ve pasif kanser kayıtçılığı esaslarına ve gizlilik kurallarına riayet ederek toplamak, değerlendirmek ve Halk Sağlığı Kurumuna gönderilmesini sağlamak.
Aktif sistem ile kanser kayıtçılığı yapan illerde, kanser hastalığı nedeniyle ölenlerin takibini yapmak ve sonuçlarını değerlendirmek.
Kanserden korunma konusunda sağlık personeli ve halkın eğitimi için gerekli çalışmaların, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütülmesini koordine etmek ve denetlemek.
KETEM hizmetlerinin organizasyonu, koordinasyonu, desteklenmesi ve vatandaşın KETEM hizmetlerinden ve gezici kanser tarama araçlarından yararlanması için çalışmalarda bulunmak.
KETEM’lerin lojistik ihtiyaçlarının tespit edilerek ilgili birimlere bildirmek.
Kanserle mücadele ve kansere yol açan çevre ve mesleki faktörlerden tüm halkın/çalışanların korunmaları ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tarafların bilinçlendirilmesine yönelik ildeki gerçek ve tüzel kişiler ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak.
Özel gün ve haftalar başta olmak üzere vatandaşlarda kanser bilincinin gelişmesini sağlayacak çalışmalar yapmak.
Toplum tabanlı kanser taramalarında Aile Hekimleri ve KETEM’ler arasındaki koordinasyonu sağlamak, organizasyonlara destek vermek.
KETEM’lerde çalışan personel ve konsültan hekimler ile kanser kayıt elemanlarının eğitim programları ve sertifikasyon işlemlerinde Kurum Başkanlığıyla koordineli çalışmalar yapmak.
Kanserden koruyucu diğer ulusal programların (tütün kullanımı, obezite, beslenme, inaktivite vb.) yürütülmesinde ilgili şubelere destek sağlamak.
İl kanser danışma kurulunun oluşturulmasını, belirli aralıklarla toplanmasını sağlamak ve sekreterya hizmetlerini yürütmek.
Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birim ile işbirliği içerisinde yapmak, gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.
Kalp ve damar hastalıklarını ve kronik hava yolu hastalıklarını kontrol ve önlemeye yönelik ulusal programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
Bu programların il düzeyindeki etkilerini izlemek, değerlendirmek, geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak, bu husustaki Başkanlık çalışmalarını uygulamak.
İl düzeyinde başta sağlık kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm kamu hizmet birimlerinin özürlülerin erişimine uygun hale getirilmesi için paydaşları ile çalışmalar organize etmek.
Özürlülüğün önlenmesine yönelik çalışmalara destek vermek.
Başta trafik ve ev kazaları olmak üzere kazaların önlenmesi ve kontrolü konusunda paydaş kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapmak.
Sağlıklı yaşlanma ve yaşlı sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine ulusal programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
Görev alanına giren konularda yerel örnek uygulamalar yapmak, bunların sonuçlarını raporlamak.
Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birim ile işbirliği içerisinde yapmak, gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.
Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programının il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programının il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programının il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
Sağlıklı beslenme ve hareketli hayat konularında vatandaşın bilgi ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca hazırlanan diğer Programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
Yürütülen programların yerel düzeyde izleme çalışmalarını yapmak, sonuçlar doğrultusunda programı geliştirilmesine yönelik faaliyetler planlamak.
Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin birinci basamak sağlık hizmetleriyle bütünleştirilmesi, geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak.
Kronik ruhsal bozuklukların Birinci Basamak (ağırlıklı olmak üzere) İkinci Basamak, Üçüncü Basamakta tanı, tedavi ve izlemelerinin geliştirilmesi için gerekli çalışmalar yapmak.
Toplum Temelli Ruh Sağlığı hizmetlerinin koordinasyonu, çalışacak personele yönelik eğitim modüllerinin hazırlanması ve uygulanması faaliyetlerini yürütmek.
Damgalama ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik savunuculuk faaliyetleri yürütülmesi konusunda çalışmalar yapmak.
İntiharı azaltmak ve intiharı önleme konusunda farkındalık yaratılması için çalışmalar yürütmek.
Otizm spektrum bozuklukları gibi çocukluk çağında başlayan kronik ruhsal bozukluklar konusunda erken tanılama-tedavi-rehabilitasyon hizmetleri için spesifik programlar geliştirmek.
Çocuk İzlem Merkezi sayılarının artırılması ve personelinin eğitim faaliyetlerini yürütmek.
Kadın İzlem Merkezi ile ilgili çalışmalar yürütmek.
“Kadına yönelik aile içi şiddetle mücadelede uygulanacak prosedürler ve sağlık personelinin rolü” konulu eğitimler yapmak ve bu konuda yeni programlar geliştirmek.
Koruyucu Ruh Sağlığının iyileştirilmesi için, halkın ve sağlık personelinin eğitim çalışmalarını yürütmek.
Koruyucu Ruh Sağlığının iyileştirilmesi için, eğitici ve yol gösterici afiş, broşür, kitapcık, kısa film. vb. eğitim materyali geliştirmek.
Koruyucu Ruh Sağlığının iyileştirilmesi için, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları vb. Ulusal ve Uluslararası kuruluşlarla beraber çalışmalar yürütmek.
Görev alanı ile ilgili yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek.
Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birim ile işbirliği içerisinde yapmak, gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.
İl düzeyinde Ulusal Tütün Kontrol Programının uygulanmasını sağlamak, programda kendi sorumluluğundaki iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
İl Tütün Kontrol Kurulu Sekretaryası görevini yürütmek.
İl düzeyinde denetim ekipleri ile tütün denetimleri yapmak. Denetimler hakkında rapor hazırlamak.
Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı, alkol ve madde bağımlılığı konularında vatandaşın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapmak.
İl Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Kurulu Sekretaryası görevini yürütmek.
Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun kapsamında, uçucu maddelerin kontrol ve denetimini yapmak.
Sigara bıraktırma çalışmalarını yürütmek, değerlendirmek.
Alkol ve zararları ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri ile birlikte çalışmalar yapmak.
Sürücü davranışlarını geliştirme eğitimlerinin yürütülmesini sağlamak.
Uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi çalışmalarına destek vermek.
Görev alanı ile ilgili yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek.
İldeki bütün sağlık kuruluşlarında, çocuk, ergen, kadın sağlığı, aile planlaması ve üreme sağlığı hizmetlerinin yaygın ve sürekli verilebilmesi için gerekli tedbirleri almak.
Aile planlaması hizmeti verilen birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında aile planlaması danışmanlık hizmetleri ile rahim içi araç (RİA) dahil bütün yöntemlerin uygulamasına ve üreme sağlığı hizmetlerine yönelik personel eğitiminin planlanması ve uygulanmasını sağlamak.
Görev alanıyla ilgili her türlü istatistikî bilgileri toplamak, değerlendirmek Kurum Başkanlığına iletmek.
Yaşam boyu kadın ve erkeğin üreme sağlığının korunması ve geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
Doğum yapılan ortamların standartlara uygun hale getirilmesini sağlamak ve bunları kontrol etmek.
Anne ve bebek ölümleri il inceleme komisyonları kurmak, anne ve bebek ölümlerini tespit etmek ve gecikme modellerine göre ölümleri raporlamak, merkez teşkilat ile eşgüdüm halinde çalışmak.
Anne ve bebek ölümlerini azaltmaya yönelik mevcut ve geliştirilecek programların uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek.
Doğum eylemine müdahale eden bütün sağlık çalışanlarının yeni doğan canlandırma eğitimi alarak sertifikalandırılmasını sağlamak.
Yenidoğana yönelik tüm tarama programlarının doğum yapılan ve bebeğin izlendiği her yerde gerçekleştirilmesini sağlamak, izlemek ve değerlendirmek.
Tüm sağlık kuruluşlarında doğru anne sütü uygulamalarının yerleştirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak.
Bebek, çocuk, adolesan, kadın sağlığı ve aile planlaması konularında eğitim, lojistik ve hizmet ihtiyaçlarını belirlemek,
Evlilik ve gebelik öncesinde, bebek-çocuk yaş grubunda, gebelikte, doğumda, lohusalıkta sağlığın korunması ve geliştirmesi için bilgilendirme, danışmanlık ve gerekli tüm sağlık hizmet sunumunun klinik protokollerini hazırlamak, güncellemek ve verilen hizmetin izleme ve değerlendirmesini gerçekleştirmek
Sağlık kurumlarının ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması konusunda eğitim programlarını yapabilmesi için ilgili birim ve sektörlerle işbirliği yapılmasını sağlamak.
Bebek, çocuk, adolesan, kadına yönelik fiziksel, cinsel ihmal, istismar ve şiddet vakalarına yönelik ilgili birimlerle koordineli çalışmak.
Halk Sağlığı Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.