Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
09 Ekim 2017

GÖREV TANIMLARI:

Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı, o ilde bulunan bütün sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin atama, yer değiştirme ile ilgili hizmetlerini yürütmek.
Personelin ilde, ilçe kurum ve kuruluşlar düzeyinde dağılımlarına ait kayıtları tutarak, kadro standartları çerçevesinde personelin kadro unvan ve niteliklerine göre istihdamlarını düzenlemek, izlemek ve ileriye yönelik planlamalar yapmak.
Aile hekimliğine yerleşen personelin atama işlemlerini yürütmek.
Aile hekimliğine yerleştirme yapılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının sözleşmelerini hazırlamak ve aile hekimliği kapsamında çalıştığı sürece ücretsiz izin onaylarını almak ve takibini yapmak.
Sözleşmeli çalıştırılacak personel ve işçilerin iş ve işlemlerini yürütmek.
Müdürlük personellerinin görevden alma ve göreve iade işlemlerini yürütmek.
Personel kayıtlarının sürekli güncelleyerek ilgili birimlere ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bildirimini yapmak.
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu emirlerini yerine getirmek ve ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak.
Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı, o ilde bulunan bütün sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin terfi, emeklilik ve diğer özlük hakları ile ilgili hizmetlerini yürütmek.
Personelin, disiplin ile ilgili bütün işlemlerini yürütmek, sicil kayıtlarını tutmak, tezkiyelerinin zamanında usulüne uygun olarak merkeze gönderilmesini sağlamak.
Personelin mal bildirimlerini zamanında vermesini sağlamak.
Personelin hizmet puanı itirazlarını değerlendirmek ve düzenlemek.
Personelin maaş, ek ödeme ve diğer ödeme işlemlerini yürütmek.
Personelin, her türlü izin ve hastalık raporlarıyla ilgili işlemlerini yürütmek ve gerekli kayıtlarını tutmak.
İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içerisinde personelin oryantasyon eğitimi ve toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, bu plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak.
Aday memurların aday memur eğitimi ve asalet işlemlerini yapmak.
Kurum personellerine ait özlük evraklarının bulunduğu dosyaları saklamak üzere arşiv oluşturmak ve arşiv işlemlerini yürütmek.
Personel kayıtlarının sürekli güncellenerek ilgili birimlere ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bildirimini yapmak.
Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı birimlerin iş ve işlemlerini yürütürken hukuki olarak tereddüde düştüğü hususlarda görüş vermek.
Kurumu ilgilendiren ve Halk Sağlığı Müdürlüğüne karşı açılmış ve açılacak davalarda kurumu temsil etmek.
Kurumun menfaati doğrultusunda Halk Sağlığı Müdürlüğü adına dava açmak ve bu davaların takibini yapmak.
Kurum mevzuatı ve güncel mevzuat ile ilgili olarak Müdürlük personeline yönelik eğitimler düzenlenmesini koordine etmek.
Hukuk birimlerine verilen diğer görevleri yapmak.
Halk Sağlığı Müdürüne hukuki danışmanlık yapmak.
Kamu zararlarının takip ve tahsili işlemlerini ilgili şubelerle koordine ederek yürütmek.
Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı, o ilde bulunan bütün sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin disiplin işlemlerini mevzuata uygun şekilde, zamanında yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak takip etmek ve neticelendirmek.
Memurların yargılanması ile ilgili mahkemelerden bilgi istemek ve tetkikini yapmak.
İnceleme dosyaları ile ilgili bilgi edinme başvurularını değerlendirmek ve sonuçlandırmak.
Müdürlüğün görev alanına giren konularda, bilgi toplama, işleme ve paylaşma yetkisini mevzuata ve e-devlet uygulamalarına uygun olarak daha etkin ve hızlı biçimde yerine getirmek.
Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak daha etkin ve verimli bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları üretmek veya sağlamak.
Müdürlüğün bilgi işlem sisteminin donanımsal alt yapısını kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak.
Halk Sağlığı Müdürlüğü görev alanına giren konularda veri toplamak, analizlerini yapmak, rapor haline getirmek ve makama sunmak, uygun ve yeterli bulunduğu takdirde gerektiğinde yayımlamak.
E-posta, web, DNS gibi kurumsal sunucu sistemlerinin kurulum, yönetim ve güvenliğini sağlamak, kullanıcı hesaplarını, yerel alan ağı, geniş alan ağı ve internet erişim politikalarını yönetmek.
İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içinde personelin sağlık istatistikleri konusunda toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimleri ile ilgili planlamalar yapmak
Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun istediği verileri toplamak ve Kurum Başkanlığına göndermek.
Hizmetleri yansıtıcı yıllık faaliyet raporları düzenlemek
Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili şube ile işbirliği içerisinde yapmak, gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.
İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içerisinde personelin toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, bu plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak.
İdari işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.
Taşınır mal yönetmeliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
İç kontrol sistemi, stratejik planlama ve kalite yönetim sistemi işlemlerini yürütmek.
İlgili birimler ve istatistik şubesi ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak, tespit olunan aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak ve değerlendirme sonuçlarını gelecek yılın çalışma plan ve programında göz önünde bulundurmak.
Halk Sağlığı Müdürlüğüne ait tıbbi cihaz ve taşıt araçlarının bakım-onarımını belli bir program dahilinde sağlamak.
Halk Sağlığı Müdürlüğüne ait bina ve tesislerin bakım ve onarımını her yıl belli bir program dahilinde, eldeki mevcut teknik personel vasıtasıyla yaptırmak.
Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna ait yatırım programındaki inşaatların devamlı takibini yapmak ve merkezle eşgüdümü sağlamak.
Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna ait bina, arsa ve tesislerin envanter kayıtlarını tutmak ve merkezle işbirliğini sağlamak.
Halk Sağlığı Müdürlüğünün genel evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
Müdürlük birimlerinin ihtiyacı olan onarım ve tadilatlar için proje, yaklaşık maliyet ve teknik şartname hazırlamak, onarım ihalelerini yapmak, ihalesi yapılan işlerin yapı denetim görevini yürütmek.
Yatırım programındaki tesislerin durumlarını incelemek, geçici ve kesin kabul komisyonlarında görev almak.
Programa alınan yatırımlar için uygun arsa temini hisseli taşınmazların kamulaştırma işlemleri, taşınmaz tahsisi ve imar plan tadilat tekliflerinin hazırlanması ve takibi.
Taşınmazların, envanter oluşturulacak şekilde kayıt altına alınması,
İlgili Belediyelerle görüşülerek, imar planlarında sağlık tesisi yapımına uygun alanların sağlık alanı olarak ayrılmasının sağlanması, imar planlarında “sağlık alanı” olarak ayrılan taşınmazların hukuki işlemleri.
Şube Müdürlüğünün mal ve hizmet alımları için mevzuata uygun satınalma yönteminin belirlenmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
Müdürlüğün mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini 4734, 4735 ve 5018 sayılı Kanunlar ve bu kanunlara istinaden çıkarılan ikincil mevzuatla yapılan düzenlemelere uygun olarak yürütmek.
Halk Sağlığı Müdürlüğünün Genel Bütçe ve Döner Sermaye Bütçelerini planlamak ve uygulamak.
Taşınır mal yönetmeliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
Aile hekimlerinin kullandığı demirbaş ve bina kira bedellerinin belirlenmesi, takibi ve tahsili ile ilgili işlemlerin yürütülmesi.
Döner sermaye kaynaklarının etkili ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla döner sermaye (bütçe, muhasebe, raporlama, performans, ek ödeme vb) ve döner sermaye işletmesi ile ilgili gerekli tüm iş ve işlemleri döner sermaye mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirmek.
Halk Sağlığı Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmaktır