Karabük İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuçları
28 Şubat 2018

          Karabük İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı birimlerinde ; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlar (Başvurusu Kabul Edilenler) ile gerekli şartları taşımadığından sınava girmeye hak kazanamayan (Başvurusu Kabul Edilemeyenler) kişilere ait listeler ekte yayınlanmıştır.

         1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

        Sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde ( 22.02.2018 Perşembe Günü mesai bitimine kadar ) Karabük İl Sağlık Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

        İlgililere ilanen tebliğ olunur.

Sınava Katılmaya Hak Kazananlara Ait Personel Listesi.pdf

Sınava Katılmaya Hak Kazanamayanlara Ait Personel Listesi.pdf

NOT: Kabul olarak yayınlanan liste sınava katılmaya hak kazananların listesidir.Taşeron İşçilerimizin kadroya geçişindeki kesin liste değildir. Yapılacak sınav haricinde, arşiv soruşturması neticesinde kayda rastlananlar ile ilgili Bakanlığımız Arşiv Araştırma Komisyonu tarafından değerlendirme yapılacak olup ; Kesin sonuçlar sürecin tamamlanması ile açıklanacaktır. 

İtiraz başvuruları sonucunda itirazı kabul veya Red edilenler için KABUL / RED nedenleri kişilere açıklamaları ile birlikte elden veya iadeli taahhütlü posta yolu ile kişilere tebliğ edilecektir.