Müdürlüğümüz Alt İşveren İşçilerinin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınav Sonuçları
27 Mart 2018

Açıklama:  Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerindeki alt işveren işçilerinin sürekli işçi kadrosuna geçirilmesi amacıyla yapılan sınav sonuçları ilan edilmiştir. Adaylar sınav sonuçlarını ekli listeden öğrenebilecektir.

Sınav sonuçlarına 26 Mart 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yazılı olarak itiraz edilebilecektir. Belirtilen tarih itibariyle Müdürlüğümüz Gelen Evrak Birimine ulaşmayan itiraz dilekçeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Müdürlüğümüz Alt İşveren İşçilerinin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınav Sonuçları.pdf

Sınavda başarılı olanların sağlık raporlarını ve adli sicil kaydı belgelerini 29 Mart 2018 Perşembe günü saat 17:00’ ye kadar Müdürlüğümüz Personel Hizmetleri Birimine ulaştırmaları gerekmektedir.

            Yapılan sınav sonucunda başarılı olsalar dahi; “Sürekli İşçi Kadrolarına/Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçişte Başvuru Formu”nda belirtmiş oldukları beyanlarına ilişkin belgeleri (sağlık raporu, adli sicil kaydı belgesi) sunmayanlar veya sundukları belgeler sonucu şartları taşımadığı tespit edilenler ile yapılan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması neticesinde hakkında bulgu tespit edilip değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza gönderilen kişilerden değerlendirme sonucunda şartları taşımadığı tespit edilenlerin kadroya geçiş işlemleri yapılmayacaktır.

          Sürekli işçi kadrosuna geçiş işlemleri yapılmış olsa dahi; şartları taşımadığı tespit edilenlerin herhangi bir tazminat ödenmeksizin istihdamına son verilecek, yanıltıcı bilgi ve belge sunmak suretiyle bu madde hükümlerinden yararlandığı tespit edilenlere istihdam süresince yapılan ödemeler genel hükümlere göre tahsil edilecektir. 

NOT: Sürekli işçi kadrosuna geçiş yapacak personellerimizden istenen sağlık raporu, 657 sayılı DMK'nun 48/A-7. maddesine istinaden talep edilen tek hekim raporudur ve tek hekim raporu yeterlidir. Ancak  hekimin gerekli görmesi halinde farklı branşlardan görüş alınabileceği gibi ileri tetkik de istenebilir.