Arabuluculuk komisyonunda görevlendirilen asıl ve yedek üyeler
21 Haziran 2018

  Sağlık Bakanlığını temsilen İdaremizi ilgilendiren tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun “Arabuluculuk Faaliyetinin Yürütülmesi” başlıklı 15 inci maddesinin 12.10.2017 tarihli 7036 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile değiştirilen sekizinci fıkrasında “Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyon temsil eder” hükmüne uygun olarak idaremizi temsil etmek üzere arabuluculuk komisyonu oluşturulmuştur.
 02.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği Madde 18/2’de; “İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar. Arabulucular görüşmeler kapsamında yapacakları davetlerde öncelikle bu bilgileri esas alır” denmek suretiyle arabuluculuk komisyonu iletişim bilgilerinin aşağıdaki linkte mevcuttur.

Arabuluculuk Komisyonu Asil Üye Listesi.pdf